ප්‍රකට ඡායාරූප ශිල්පීන් 400ක් විසින් AED මිලියන 22.4ක් වටිනා පින්තූර 2,500ක් Xposure 2024දී එළිදැක්වීමට නියමිතයි

ප්‍රකට ඡායාරූප ශිල්පීන් 400ක් විසින් AED මිලියන 22.4ක් වටිනා පින්තූර 2,500ක් Xposure 2024දී එළිදැක්වීමට නියමිතයි
Joachim Schmeisser ගේ විශ්මයජනක වනජීවී සමීප රූපයක්, Neil Leifer විසින් කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ශීත කළ ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මොහොතක් හෝ Charlie Hamilton James ගේ සිත් ඇදගන්නාසුළු නිරූපණයක් හිමිකර ගැනීම ගැන සිතන්න - ඒ සියල්ල සාමූහිකව AED22.4m මිලියන වටිනා සීමිත සංස්කරණ 2,500ක සහ වාණිජ මුද්‍රණවල සුවිශේෂී එකතුවකි. (