ගාර්ගාෂ් සිරියාව සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිතයා හමුවෙයි

ගාර්ගාෂ් සිරියාව සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිතයා හමුවෙයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපතිවරයාගේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික උපදේශක ආචාර්ය අන්වර් ගර්ගාෂ් අද එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයාගේ සිරියාවේ විශේෂ නියෝජිත Geir O. Pedersen හමුවී සිරියානු අර්බුදයට අදාළ නවතම වර්ධනයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළේය.මානුෂීය පීඩාවන් අවසන් කිරීම සහතික කරන සහ කලාපයේ ආරක්ෂාව සහ ස්ථාවරත්වය ඉහළ