සංචාරක ඒකාබද්ධතාවය ගෝලීය සංචාරක සිතියමේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පෞරුෂය ඉහළ නංවයි

සංචාරක ඒකාබද්ධතාවය ගෝලීය සංචාරක සිතියමේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පෞරුෂය ඉහළ නංවයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ විවිධ රාජ්‍ය බලධාරීන් අතර ඒකාබද්ධ වීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කළේ රටේ ගෝලීය සංචාරක මට්ටම ඉහළ නැංවීම සහ එහි විවිධ සංස්කෘතිය සහ අතීතය ප්‍රදර්ශනය කිරීම අරමුණු කරගත් ජාතික සංචාරක අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා බවට උත්තරීතර කවුන්සිලයේ සාමාජික සහ රාස් අල් කයිමාහි පාලකයා Sheikh Saud b