නහියන් බින් මුබාරක් අබුඩාබි හි ශිෂ්ටාචාර සහ ඉවසීමේ ජාත්‍යන්තර සංවාදය ආරම්භ කරයි

නහියන් බින් මුබාරක් අබුඩාබි හි ශිෂ්ටාචාර සහ ඉවසීමේ ජාත්‍යන්තර සංවාදය ආරම්භ කරයි
බලාපොරොත්තු සහ ශුභවාදීත්වය පැතිරවීමේ හදිසි අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම අවශ්‍ය වන අවාසනාවන්ත ගැටුම් සහ සිදුවීම් ලෝකය අත්විඳින මොහොතක පෙබරවාරි 20 සිට 22 දක්වා පැවැත්වෙන ශිෂ්ටාචාර සහ ඉවසීමේ ජාත්‍යන්තර සංවාදය (IDCT) සමුළුව කැඳවීමේ වැදගත්කම ඉවසීම සහ සහජීවනය පිළිබඳ අමාත්‍ය Sheikh Nahyan bin Mubarak