හම්දාන් බින් මොහොමඩ් ප්‍රධාන ගෝලීය වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය ලෙස ප්‍රමිතීන් නැවත අර්ථ දැක්වීමට ඩුබායි හි නොපසුබට උත්සාහය ඉස්මතු කරයි

හම්දාන් බින් මොහොමඩ් ප්‍රධාන ගෝලීය වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය ලෙස ප්‍රමිතීන් නැවත අර්ථ දැක්වීමට ඩුබායි හි නොපසුබට උත්සාහය ඉස්මතු කරයි
ඩුබායි හි උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබායි පාලකයා වන අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම්ගේ දූරදර්ශී නායකත්වය විසින් මෙහෙයවනු ලබන වෙළඳාම සහ සැපයුම් සේවා සඳහා ප්‍රමුඛ ගෝලීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ඩුබායි සිය ස්ථාවරය අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු කරන බව ඩුබායි හි ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ ඩුබායි විධායක සභාවේ සභා