තුර්ක්මෙනිස්තාන ජනාධිපති සහ මන්සූර් බින් සයීඩ් දෙරට සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි

තුර්ක්මෙනිස්තාන ජනාධිපති සහ මන්සූර් බින් සයීඩ් දෙරට සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි
උප ජනාධිපති, නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති උසාවියේ සභාපති අතිගරු Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, අෂ්ගාබාත් හි අමාත්‍ය මණ්ඩල මූලස්ථානයේදී තුර්ක්මෙනිස්තානයේ ජනාධිපති Serdar Berdimuhamedow හමුවී ඇත.අතිගරු Sheikh Mansour bin Zayed විසින් තුර්ක්මන් ජනාධිපතිවරයා වෙත ජනාධිපති අති උතුම් Sheikh Mohamed bi