2 වැනි වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ MENA සමුළුව අබුඩාබිහිදී ආරම්භ වෙයි

2 වැනි වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ MENA සමුළුව අබුඩාබිහිදී ආරම්භ වෙයි
දෙවන වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ MENA සමුළුව අබුඩාබි ගෝලීය වෙළඳපොළ (ADGM) ගොඩනැගිල්ලේදී ආරම්භ වූ අතර, කලාපයේ විකාශනය වන මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ සැරිසැරීමට සහ ඉහළ යන ආයතනික බංකොලොත්වීම් සඳහා උපාය මාර්ග ගවේෂණය කිරීමට කර්මාන්ත නායකයින් එක්රැස් කළේය.ADGM හි ලියාපදිංචි කිරීමේ අධිකාරියේ ප්‍රධාන විධ