එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය විසින් 'Emirates Mission to the Asteroid Belt' වැදගත් සන්ධිස්ථානයන් හෙළිදරව් කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය විසින් 'Emirates Mission to the Asteroid Belt' වැදගත් සන්ධිස්ථානයන්  හෙළිදරව් කරයි
Emirates Mission to the Asteroid Belt (EMA) කණ්ඩායම මෙහෙයුම සඳහා මූලික සැලසුම් සමාලෝචනයක් පැවැත්වූ අතර පෙබරවාරි 19 සිට 21 දක්වා එහි නවතම වර්ධනයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළහ. මෙහෙයුමේ ආරක්ෂාව සහ සාර්ථකත්වය සහතික කරන බැවින් මෙය මෙහෙයුමේ නිෂ්පාදන අදියර සඳහා ප්‍රධාන සන්ධිස්ථානයකි."අද, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍