මුබදලා, සම-ආයෝජකයින් Truist Insurance Holdings හි ඉතිරි කොටස් මිලදී ගැනීමට ගිවිසුමක් නිවේදනය කරයි

ප්‍රාථමික ආයෝජකයින් සහ ප්‍රමුඛ පෙළේ පුද්ගලික කොටස් සමාගම් වන Stone Point Capital සහ Clayton, Dubilier & Ross (CD&R), අනෙකුත් සම-ආයෝජකයින් සමඟින් Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) වෙතින් මිලදී ගැනීම සඳහා හවුල් වී ඇති බවට Mubadala Investment Company (Mubadala) නිවේදනය කළේය.උතුරු කැරොලිනාවේ Cha