ලෝක පොලිස් සමුළුව මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ උපාය මාර්ග ගැන සාකච්ඡා කරයි

ලෝක පොලිස් සමුළුව මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ උපාය මාර්ග ගැන සාකච්ඡා කරයි
ඩුබායි පොලිසිය විසින් පවත්වනු ලබන ලෝක පොලිස් සමුළුවේ (WPS) තීරණාත්මක සිදුවීමක් වන මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී සමුළුව 'මත්ද්‍රව්‍ය, ජාවාරම්, ඔන්ලයින් මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ධනය සහ තරුණයින්ට සහ සමාජයට ඒවායේ බලපෑම' යන තේමාව යටතේ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සහ ඒ ආශ්‍රිත අපරාධ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. '.2024 මාර්තු 5 සිට 7