එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ එස්තෝනියාව ආහාර කළමනාකරණය ශක්තිමත් කිරීමට සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ එස්තෝනියාව ආහාර කළමනාකරණය ශක්තිමත් කිරීමට සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි
දේශගුණික විපර්යාස සහ පරිසර අමාත්‍යාංශය (MoCCAE) එස්තෝනියා ජනරජයේ දේශගුණික හා කලාපීය කටයුතු සහ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් (MoU) අද අත්සන් කළේය. මෙම ගිවිසුම මගින් ආහාර සම්පත් කළමනාකරණය කිරීමේ ඒකාබද්ධ ප්‍රයත්න ශක්තිමත් කිරීම සහ මෙම තීරණාත්මක ක්ෂේත්‍රවල තාක්ෂණය මත පදනම් වූ විසඳුම් වැලඳ ගැ