එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආර්ථික වර්ධනය 2024 දී 5.5% ඉක්මවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආර්ථික වර්ධනය 2024 දී 5.5% ඉක්මවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
2024 දී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආර්ථිකය අඛණ්ඩව වර්ධනය වනු ඇතැයි MENA කලාපයේ සැක්සෝ බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඩේමියන් හිචන් විශ්වාස කරයි.මෙම වර්ධනය සියයට 5.5 ඉක්මවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර, ප්‍රධාන වශයෙන් තාක්‍ෂණය සහ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සඳහා කෙරෙන ආයෝජන හේතුවෙනි.එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උ