එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය මූල්‍ය අපරාධ මැඩලීමේ ගෝලීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි: හමීඩ් අල් සාබි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය මූල්‍ය අපරාධ මැඩලීමේ ගෝලීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි: හමීඩ් අල් සාබි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය මූල්‍ය අපරාධවලට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛ ගෝලීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බවත්, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 2026 දී මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකායේ (FATF) මීළඟ අන්‍යෝන්‍ය ඇගයීම් වාර්තාව (MER) ආරම්භ කරන බව මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී සහ ත්‍රස්තවාදයට මුල්‍යකරණය (AML/CFT) පි