ව්‍යවසායකත්වය රාස් අල් කයිමාහි ආර්ථික උපාය මාර්ගයේ මූලික කුළුණකි

ව්‍යවසායකත්වය රාස් අල් කයිමාහි ආර්ථික උපාය මාර්ගයේ මූලික කුළුණකි
නවීන තාක්‍ෂණයන් සහ උසස් නවෝත්පාදනයන් මත පදනම් වූ ආරම්භක ව්‍යාපාර ජාතික ආර්ථිකයන්හි වර්ධනය සහ සමෘද්ධිය සඳහා සහ ඔවුන්ගේ ගෝලීය තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා ප්‍රධාන ධාවකයක් වන බව තහවුරු කරන ලදී.තාරුණ්‍යය සඳහා ආයෝජනය කිරීම, අදහස් ප්‍රබෝධමත් කිරීම සහ ඒවා නිර්මාණාත්මක ව්‍යාපෘති බවට පරිවර්තනය කිරීම බොහෝ වැද