එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය WTO මුලපිරීම්වලට සහාය වීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 10 ක ප්‍රදානයක් ලබා දෙයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය WTO මුලපිරීම්වලට සහාය වීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 10 ක ප්‍රදානයක් ලබා දෙයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් පෙබරවාරි 26 සිට 29 දක්වා අබුඩාබි හිදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ 13 වන අමාත්‍ය සමුළුව සත්කාරකත්වය දරන සහ මුලසුන දරන ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ (WTO) ප්‍රධාන මුලපිරීම් ගණනාවකට සහාය වීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 10 ක ප්‍රදානයක් ලබා දෙන බව