අබ්දුල්ලා බින් මොහොමඩ් අල් හමඩ් ඉස්තාන්බුල්හි තොරතුරු අමාත්‍යවරුන්ගේ ඉස්ලාමීය සමුළුවේ සැසිවාරයට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නියෝජිත කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙයි

අබ්දුල්ලා බින් මොහොමඩ් අල් හමඩ් ඉස්තාන්බුල්හි තොරතුරු අමාත්‍යවරුන්ගේ ඉස්ලාමීය සමුළුවේ සැසිවාරයට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නියෝජිත කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙයි
සහෝදර පලස්තීන ජනතාවගේ මානුෂීය අර්බුදය අවසන් කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ඒකාබද්ධ ප්‍රයත්නයන් තීව්‍ර කිරීමේ අවශ්‍යතාවය සහ අහිංසක ජීවිත තවදුරටත් අහිමි වීම වළක්වා ගැනීම, හදිසි මානුෂීය ආධාර සැපයීම සුරක්ෂිත කිරීම සහ ගැටුමේ පිටාර ගැලීම වැළැක්වීම සඳහා ක්ෂණික සටන් විරාමයක් ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය එක්සත් අරාබි එමීර්