නවෝත්පාදන පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උපාය මාර්ග සඳහා සහාය වීමට DEWA එහි උත්සාහයන් ඉස්මතු කරයි

නවෝත්පාදන පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උපාය මාර්ග සඳහා සහාය වීමට DEWA එහි උත්සාහයන් ඉස්මතු කරයි
ඩුබායි, 25 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - ඩුබායි විදුලිබල හා ජල අධිකාරිය (DEWA) UAE නවෝත්පාදන මාසය ‘UAE Innovates 2024’ සඳහා සහභාගී වේ. මෙය ලොව විශාලතම සහ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ජාතික උත්සවය ලෙස UAE නවෝත්පාදනයන්ගේ තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට DEWA හි කැපවීමට අනුකූල වේ.රජයේ නවෝත්පාදන සඳහා වන මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් මධ්‍යස්ථානය