එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල කාන්තා ව්‍යවසායකයින් සඳහා WTO හි අරමුදලට ඩොලර් මිලියන 5ක් වෙන් කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල කාන්තා ව්‍යවසායකයින් සඳහා WTO හි අරමුදලට ඩොලර් මිලියන 5ක් වෙන් කරයි
ඩුබායි, 25 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල කාන්තා ව්‍යවසායකයින්ට ඩිජිටල් ආර්ථිකය මඟින් ලබා දෙන අවස්ථාවන් භාවිතා කරමින් වැඩි වැඩියෙන් අපනයනය කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අද සමුළුවට පෙර දියත් කරන ලද ඩොලර් මිලියන 50 ක අරමුදලකට ඩොලර් මිලියන 5 ක් වෙන් කර ඇති බව විදේ