දේශගුණික ඉලක්ක සපුරාලීම සඳහා හරිත වෙළඳාම සඳහා WTO ඉතා වැදගත්: ෆින්ලන්ත ඇමති

දේශගුණික ඉලක්ක සපුරාලීම සඳහා හරිත වෙළඳාම සඳහා WTO ඉතා වැදගත්: ෆින්ලන්ත ඇමති
බින්සාල් අබ්දුල්කාදර් විසිනිඅබුඩාබි, 26 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - ලෝක වෙළඳ සංවිධානයට (WTO) පාරිසරික භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳාම ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඇති අතර එමඟින් ලෝක ජාතීන්ට ඔවුන්ගේ දේශගුණික ඉලක්ක සපුරාලීමට උපකාරී වනු ඇතැයි ෆින්ලන්තයේ විදේශ වෙළඳ හා සංවර්ධන අමාත්‍ය Ville Tavio එමිරේට්ස්