වරාය මෙහෙයුම් සඳහා පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ධාවනය කිරීමට DP World සහ Masdar හවුල්කරුවෙකි අත්වැල් බැඳගනී

වරාය මෙහෙයුම් සඳහා පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ධාවනය කිරීමට DP World සහ Masdar හවුල්කරුවෙකි අත්වැල් බැඳගනී
අබුඩාබි, 26 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - DP World විසින් මැදපෙරදිග සහ අප්‍රිකාවේ ගෝලීය වරාය මෙහෙයුම් හරහා පුනර්ජනනීය බලශක්ති පද්ධති ගවේෂණය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පිරිසිදු බලශක්තියේ ගෝලීය ප්‍රමුඛයා වන Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) සමඟ හවුල් ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත.DP World හි ගෝලීය සැපයුම