එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය වෙළඳාමට සහය දැක්වීමේදී සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි: යේමන වෙළඳ ඇමති

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය වෙළඳාමට සහය දැක්වීමේදී සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි: යේමන වෙළඳ ඇමති
අබුඩාබි, 26 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ දහතුන්වන අමාත්‍ය සමුළුවේ (MC13) සාර්ථකත්වයට සහ වැදගත් සහ තීරණාත්මක යෝජනා නිකුත් කිරීමට එහි කඩිසර උත්සාහයන් දායක වන බව සඳහන් කරමින් ගෝලීය වෙළඳාමට සහාය වීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වැදගත් සහ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරය යේමන් ජනරජයේ