කොමරෝස් සහ ටිමෝර් අබුඩාබි හි MC13 අතරතුර ලෝක වෙළෙඳ සංවිධානය සමඟ නිල වශයෙන් සම්බන්ධ වේ

කොමරෝස් සහ ටිමෝර් අබුඩාබි හි MC13 අතරතුර ලෝක වෙළෙඳ සංවිධානය සමඟ නිල වශයෙන් සම්බන්ධ වේ
අබුඩාබි, 26 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - කොමරෝස් සහ ටිමෝර්-ලෙස්ටේ අද අබුඩාබි හි පැවති උත්සවයකදී නිල වශයෙන් ලෝක වෙළඳ සංවිධානයට (WTO) සම්බන්ධ වූ අතර, ගෝලීය වෙළඳාම අධීක්‍ෂණය කරන ශරීරයේ 165 සහ 166 වන සාමාජිකයින් බවට පත් වූ අතර 2016 සිට එක්වන පළමු නව ජාතීන් බවට පත්වෙමින් අවම සංඛ්‍යාව වැඩි කරයි.ආචාර්ය තානි බින්