ඩුබායි රාජ්‍ය ක්‍රීඩා උළෙලේ පස්වන සංස්කරණය පෙබරවාරි 29 වැනිදා ආරම්භ වෙයි

ඩුබායි රාජ්‍ය ක්‍රීඩා උළෙලේ පස්වන සංස්කරණය පෙබරවාරි 29 වැනිදා ආරම්භ වෙයි
ඩුබායි රාජ්‍ය ක්‍රීඩා උළෙලේ පස්වන සංස්කරණයේ උද්‍යෝගයෙන් අපේක්‍ෂා කරන ලද ආරම්භය සඳහා ලොව පුරා කණ්ඩායම් පිළිගැනීමට සූදානම් වන අතර, නගරය නැවත වරක් පොදු ආයතන සහ විවිධ නියෝජනය කරන ප්‍රජාවන් සහ කණ්ඩායම් එකට ගෙන ඒමේ ක්‍රීඩාවේ බලය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරයි.ඩුබායි හි ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ ඩුබායි විධායක සභාවේ ස