පාකින් සමාගම ඩුබායි මූල්‍ය වෙළෙඳපොළේ පාවීමට අදහස් කරයි

පාකින් සමාගම ඩුබායි මූල්‍ය වෙළෙඳපොළේ පාවීමට අදහස් කරයි
ඩුබායි හි විශාලතම ගෙවන වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සහ සේවා සපයන්නෙකු වන Parkin Company PJSC, මූලික මහජන නිකුතුවක් (IPO) සමඟ ඉදිරියට යාමට සහ ඩුබායි මූල්‍ය වෙළඳපොලේ (DFM) වෙළඳාම සඳහා එහි සාමාන්‍ය කොටස් ලැයිස්තුගත කිරීමට අදහස් කරන බව අද නිවේදනය කළේය.සමාගමේ නිකුත් කරන ලද කොටස් ප්‍රාග්ධනයෙන් 24.99% නියෝජනය