ඉරාක කුර්දිස්තානයේ ERC ශීත ඍතු ආධාරවලින් පුද්ගලයන් 10,000ක් ප්‍රතිලාභ ලබයි

ඉරාක කුර්දිස්තානයේ ERC ශීත ඍතු ආධාරවලින් පුද්ගලයන් 10,000ක් ප්‍රතිලාභ ලබයි
එර්බිල්, 28 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - එමිරේට්ස් රෙඩ් ක්‍රෙසන්ට් (ඊආර්සී) ඉරාකයේ කුර්දිස්තානයේ දැඩි හා අනපේක්ෂිත කාලගුණික තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන විපතට පත් ජනතාවගේ ජීවිතවලට ශීත කාලගුණයේ බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා එහි මානුෂීය උත්සාහයන් සහ සහන මෙහෙයුම් තීව්‍ර කළේය.උතුරු ඉරාකයේ එහි නියෝජිතයන් හරහා, ERC විසින් Erbil