ගෝලීය නායකයින් සහභාගී වන අබුඩාබි 2024 සංස්කෘතික සමුළුව මාර්තු 3 වන දින ආරම්භ වෙයි

අබුඩාබි, 28 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - 2024 මාර්තු 3 සිට 5 දක්වා කාලය තුළ Manarat Al Saadiyat හිදී "කාලයට අදාල කරුණක්" යන තේමාව යටතේ අබුඩාබි සංස්කෘතික සමුළුවේ හයවන සංස්කරණය සඳහා ලොව පුරා සිටින සංස්කෘතික නායකයින් පිළිගැනීමට අබුඩාබි සූදානම් වේ.සංස්කෘතික හා සංචාරක දෙපාර්තමේන්තුව - අබුඩාබි (DCT අබුඩාබි) විසි