චැඩ් පදනම් කරගත් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මානුෂීය කණ්ඩායම සුඩාන සරණාගතයින්ට, ප්‍රාදේශීය කමිටුවට සහයෝගය දැක්වීමට උත්සාහ කරයි

ඇම්ඩ්ජරාස්, චැඩ්, 29 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - චැඩ් හි Amdjarass හි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මානුෂීය කණ්ඩායම, සුඩාන සරණාගතයින්ට සහනාධාර සැපයීම, ප්‍රාදේශීය ජනගහනයේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සහ අඩු වරප්‍රසාද ලත් සහ අවතැන් වූ පවුල්වල දුක් වේදනා සමනය කිරීමට අඛණ්ඩව උත්සාහ කරයි.මෙම උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස,