නවාල් අල් හොසානි මැදපෙරදිග සිට බලශක්ති ආයතනයේ ජනාධිපති සම්මානය ලැබූ පළමු පුද්ගලයා බවට පත් වේ

නවාල් අල් හොසානි මැදපෙරදිග සිට බලශක්ති ආයතනයේ ජනාධිපති සම්මානය ලැබූ පළමු පුද්ගලයා බවට පත් වේ
බලශක්ති සංක්‍රාන්තිය වේගවත් කිරීම, පුනර්ජනනීය බලශක්ති උපදේශනය සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ බාධක බිඳ දැමීම සඳහා දේශීය, කලාපීය සහ ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීමට කාන්තාවන් දිරිගැන්වීම සඳහා ඇය දැරූ විශිෂ්ට උත්සාහයන් අගයමින් ජාත්‍යන්තර පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජිතායතනයේ (IRENA) එක්සත්