2024 ගුවන් සේවා ජයග්‍රහණ සම්මාන උළෙලේදී අබුඩාබි ගුවන්තොටුපළට ‘වසරේ ගුවන්තොටුපළ ක්‍රියාකරු’ සම්මානය හිමිවේ

2024 ගුවන් සේවා ජයග්‍රහණ සම්මාන උළෙලේදී අබුඩාබි ගුවන්තොටුපළට ‘වසරේ ගුවන්තොටුපළ ක්‍රියාකරු’ සම්මානය හිමිවේ
Abu Dhabi Airports (AD Airports) 2024 ඉතා අපේක්‍ෂා කරන ලද ගුවන් සේවා ජයග්‍රහණ සම්මාන උළෙලේදී කීර්තිමත් "වසරේ ගුවන් තොටුපල ක්‍රියාකරු" සම්මානය ලබා ඇත.මෙම පිළිගැනීම පෙර නොවූ විරූ වර්ධනයක් සහ නවෝත්පාදනයක් පෙන්නුම් කරමින් 2023 සහ 2024 අතර අබුඩාබි ගුවන් තොටුපළ විසින් ලබා ඇති සුවිශේෂී ජයග්‍රහණ සහ ප්‍රගති