ලෝක වෙළඳ සංවිධානය ඊ-වාණිජ්‍යය සඳහා තීරුබදු අත්හිටුවීම 2026 දක්වා දීර්ඝ කරයි

ලෝක වෙළඳ සංවිධානය ඊ-වාණිජ්‍යය සඳහා තීරුබදු අත්හිටුවීම 2026 දක්වා දීර්ඝ කරයි
අබුඩාබි හි පැවති එහි 13 වන අමාත්‍ය සමුළුවේ (MC13) ප්‍රධාන වර්ධනයක් ලෙස, ලෝක වෙළඳ සංවිධානය (WTO) 2026 හි 14 වන අමාත්‍ය සමුළුව කැඳවන තෙක් ඊ-වාණිජ්‍යය සඳහා රේගු බදු පිළිබඳ තහනම දීර්ඝ කළේය.මෙම තීරණය MC13 සඳහා සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක් නියෝජනය කරයි, එය ගෝලීය වෙළඳාමේ අනාගතය හැඩගස්වන ප්‍රධාන කරුණු පිළිබඳ පු