කොලොම්බියාවේ දේශගුණික ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඔපෙක් අරමුදල ඩොලර් මිලියන 150ක් සපයයි

කොලොම්බියාවේ දේශගුණික ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඔපෙක් අරමුදල ඩොලර් මිලියන 150ක් සපයයි
වියනා, 02 මාර්තු 2024 (WAM) - ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන ඔපෙක් අරමුදල (ඔපෙක් අරමුදල) ​​කොලොම්බියාවේ "දේශගුණික ක්‍රියාකාරී ප්‍රතිපත්ති සහ බලශක්ති සංක්‍රාන්ති වැඩසටහන" සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 150 ප්‍රතිපත්ති පදනම් කරගත් ණයක් සමඟ සම-මුදල් සපයයි. ස්වාභාවික සම්පත් තිරසාර ලෙස භාවිතා කිරීම මත පදනම් වූ