මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් ඩිරාම් මිලියන 800 ක 'බිලියන 1 ආහාර පරිත්‍යාග' කුළුණ සඳහා සැලසුම් සමාලෝචනය කරයි

මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් ඩිරාම් මිලියන 800 ක 'බිලියන 1 ආහාර පරිත්‍යාග' කුළුණ සඳහා සැලසුම් සමාලෝචනය කරයි
ඩුබායි, 02 මාර්තු 2024 (WAM) - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උප ජනාධිපති සහ අගමැති සහ ඩුබායි හි පාලක ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම්, මොහොමඩ් අල් ගර්ගාවි ඉදිරියේ සමාලෝචනය කරන ලදී; Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives (MBRGI) හි මහ ලේකම් සහ හිෂාම් අල් කාසිම්; Wasl Asset Management Gr