ධනවත් රටවල් හය ගුණයකින් වැඩි සම්පත් භාවිතා කරයි, අඩු ආදායම්ලාභීන්ට වඩා 10 ගුණයක දේශගුණික බලපෑම් ජනනය කරයි: UNEP

2060 වන විට ද්‍රව්‍ය නිස්සාරණය සියයට 60 කින් ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර ගෝලීය දේශගුණය, ජෛව විවිධත්වය සහ පරිසර දූෂණ ඉලක්ක පමණක් නොව ආර්ථික සමෘද්ධිය සහ මානව යහපැවැත්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ උත්සාහයන් කඩාකප්පල් කළ හැකි බව එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසර වැඩසටහන (UNEP) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද වාර්තාවකට අනුව.ල