එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය නිදහස් වෙළඳාම, ගෝලීය වර්ධනයට ඉන්ධන සැපයීම සඳහා ආයෝජනය කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය නිදහස් වෙළඳාම, ගෝලීය වර්ධනයට ඉන්ධන සැපයීම සඳහා ආයෝජනය කරයි
ගෝලීය ආර්ථික වර්ධනය සඳහා නිදහස් වෙළඳාම සහ ආයෝජන ගලා යාමට සහාය වීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වැදගත් කාර්යභාරය ආර්ථික නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත. ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම සහ සංවර්ධනය සහ සෞභාග්‍යය ප්‍රවර්ධනය කරන හවුල්කාරිත්වයන් ගොඩනැගීම සඳහා රටේ කැපවීම ද ඔවුහු අවධාරණය කළහ.එමිරේට්ස් ප්‍ර