ලෝක පොලිස් සමුළුව ටෙක් එක්ස්පෝ, වටමේස සාකච්ඡා, අතුරු සිදුවීම්, ප්‍රදර්ශන සහ වැඩමුළු ඇතුළත් වේ

ලෝක පොලිස් සමුළුව ටෙක් එක්ස්පෝ, වටමේස සාකච්ඡා, අතුරු සිදුවීම්, ප්‍රදර්ශන සහ වැඩමුළු ඇතුළත් වේ
ලෝක පොලිස් සමුළුවේ තුන්වන සංස්කරණයේ ටෙක් එක්ස්පෝ, සම්මන්ත්‍රණ, ප්‍රදර්ශන සහ වැඩමුළු වැනි විවිධ සිදුවීම් ඇතුළත් වේ.මෙම මුලපිරීම් සැලසුම් කර ඇත්තේ පොලිසිය, ආරක්ෂක නියෝජිතයන් සහ සංවිධාන නියෝජිතයන් අතර සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීම සහ අර්ථවත් සාකච්ඡා සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා ය. අවසාන ඉලක්කය වන්නේ ලෝක පොලිස් ස