එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දකුණු ගෑස් කොරිඩෝවේ උපදේශක කවුන්සිලයේ 10 වැනි අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට බකු හිදී සහභාගී වේ

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දකුණු ගෑස් කොරිඩෝවේ උපදේශක කවුන්සිලයේ 10 වැනි අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට බකු හිදී සහභාගී වේ
දකුණු ගෑස් කොරිඩෝවේ (SGC) උපදේශන කවුන්සිලයේ 10 වන අමාත්‍ය රැස්වීමට සහ හරිත බලශක්ති අමාත්‍යවරුන්ගේ 2 වන රැස්වීමට සහභාගී වීම සඳහා අසර්බයිජාන් ජනරජයට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඉහළ පෙළේ නියෝජිත පිරිසේ ප්‍රධානියා ලෙස බලශක්ති සහ යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය Suhail bin Mohammed Al Mazrouei මහතා කටයුතු කළේය.අසර