එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 2024 ජූනි මස අවසානය දක්වා 163,000 bpd හි අතිරේක ස්වේච්ඡා නිමැවුම් කප්පාදුව දීර්ඝ කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 2024 ජූනි මස අවසානය දක්වා 163,000 bpd හි අතිරේක ස්වේච්ඡා නිමැවුම් කප්පාදුව දීර්ඝ කරයි
සමහර ඔපෙක් + රටවල් සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් 2024 දෙවන කාර්තුව සඳහා දිනකට බැරල් 163,000 (bpd) හි අතිරේක ස්වේච්ඡා කප්පාදුව දීර්ඝ කරන බව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය නිවේදනය කළේය.නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය පැවසුවේ 2024 ජූනි මස අවසානය දක්වා එහි නිෂ්පාදනය මිලියන 2.912 bpd ලෙස පවතිනු ඇති