සංස්කෘතික සමුළුව අබුඩාබි 2024 තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා සංස්කෘතියේ කාර්යභාරය වැඩි දියුණු කරයි

සංස්කෘතික සමුළුව අබුඩාබි 2024 තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා සංස්කෘතියේ කාර්යභාරය වැඩි දියුණු කරයි
අබුඩාබි 2024 සංස්කෘතික සමුළුවට සහභාගී වූ මොරොක්කෝ, පැරගුවේ සහ නයිජීරියාවේ අමාත්‍යවරු ඔවුන්ගේ සමාජ තුළ තිරසාර සංවර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමේදී සංස්කෘතියේ තීරණාත්මක කාර්යභාරය අවධාරණය කළහ.“කාලයට කාරණයක්” යන තේමාව යටතේ පවත්වන ලද මෙම සමුළුව සංස්කෘතික ක්ෂේත්‍රයේ අනාගතය සහ ධනාත්මක වෙනසක් ඇති කිරීමට ඇති හැකියාව