එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සයිබර් ආරක්ෂක කවුන්සිලය 'සයිබර් ආරක්ෂාව සඳහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරය' දියත් කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සයිබර් ආරක්ෂක කවුන්සිලය 'සයිබර් ආරක්ෂාව සඳහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරය' දියත් කරයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සයිබර් ආරක්ෂණ කවුන්සිලය විවෘත සයිබර් අවකාශයකින් සහ විවිධ ක්‍රමවලින් පැන නගින තර්ජන පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන මෙන්ම සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයන් ඉලක්ක කර ගනිමින් දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් “සයිබර් ආරක්‍ෂාව සඳහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරය” දියත් ක