අබුඩාබි ආයෝජන කාර්යාලය සහ Idris Elba ආහාර සහ ජලය පිළිබඳ උපායමාර්ගික සන්ධානයක් ඇති කරයි

අබුඩාබි ආයෝජන කාර්යාලය සහ Idris Elba ආහාර සහ ජලය පිළිබඳ උපායමාර්ගික සන්ධානයක් ඇති කරයි
Abu Dhabi Investment Office (ADIO) කීර්තිමත් නළුවෙකු සහ මානුෂීය Idris Elba සමඟ හවුල් වී ආරක්ෂිත සහ තිරසාර ආහාර සහ ජල අනාගතයක් සඳහා එමිරේට්ස් දැක්ම උත්තේජනය කරයි.මෙම හවුල්කාරිත්වය තිරසාර තාක්‍ෂණික විසඳුම් මගින් බල ගැන්වෙන ආහාර නිෂ්පාදනයේ සහ ජල පිරිපහදු කිරීමේ ගෝලීය පුරෝගාමියෙකු ලෙස එමිරේට්ස් මතුවීම