හම්දාන් බින් මොහොමඩ් එමිරාටි ගොවීන්ට සහාය වීම සඳහා ‘ඩුබායි ෆාම්ස්’ වැඩසටහන දියත් කරයි

හම්දාන් බින් මොහොමඩ් එමිරාටි ගොවීන්ට සහාය වීම සඳහා ‘ඩුබායි ෆාම්ස්’ වැඩසටහන දියත් කරයි
ඵලදායි කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති හිමි එමිරාටි ගොවීන්ට සහය වීම අරමුණු කරගත් සේවා සහ දිරිගැන්වීම් රැසක් පිරිනමමින් "ඩුබායි ෆාම්ස්" වැඩසටහන දියත් කර ඇති බවට ඩුබායි විධායක කවුන්සිලයේ සභාපති සහ සංවර්ධන සහ පුරවැසි කටයුතු පිළිබඳ උසස් කමිටුවේ සභාපති ෂෙයික් හම්දාන් බින් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම්, ඩුබායි ඔට