ආර්ථික අමාත්‍යාංශය සහ EWA විසින් UAE හි කාන්තාවන් ප්‍රමුඛ ආරම්භක ව්‍යාපාර සවිබල ගැන්වීම සඳහා ‘Investment Readiness Acceleration' වැඩසටහන දියත් කරයි

ආර්ථික අමාත්‍යාංශය සහ EWA විසින් UAE හි කාන්තාවන් ප්‍රමුඛ ආරම්භක ව්‍යාපාර සවිබල ගැන්වීම සඳහා ‘Investment Readiness Acceleration' වැඩසටහන දියත් කරයි
ආර්ථික අමාත්‍යාංශය සහ යුරෝපීය කාන්තා සංගමය (EWA) එක්ව ‘Investment Readiness Acceleration' වැඩසටහන දියත් කර ඇත. නව අංශ වෙත සැරිසැරීමට, අරමුදල් සුරක්ෂිත කිරීමට සහ ආයෝජකයින්ට ඔවුන්ගේ දැක්ම ඵලදායී ලෙස සන්නිවේදනය කිරීමට අවශ්‍ය කුසලතා වලින් සන්නද්ධ කරමින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කාන්තාවන් ප්‍රමුඛ ආරම