චැඩ් හි එමිරාටි ක්ෂේත්‍ර රෝහල විවෘත කිරීමෙන් පසු රෝගීන් 18,850 කට වඩා ප්‍රතිකාර කරයි

චැඩ් හි එමිරාටි ක්ෂේත්‍ර රෝහල විවෘත කිරීමෙන් පසු රෝගීන් 18,850 කට වඩා ප්‍රතිකාර කරයි
චැඩ් හි සුඩාන සරණාගතයින්, ඇම්ජරාස් නගරයේ ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවේ සාමාජිකයින් සමඟ, වෛද්‍ය සේවා ලබා ගැනීම සඳහා ඇම්ජරාස් හි එමිරාටි ක්ෂේත්‍ර රෝහල වෙත දිගටම පැමිණේ.2022 ජූලි 9 වන දින ආරම්භ කළ දින සිට, රෝහල රෝගීන් 18,854 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිකාර කර ඇති අතර, සුඩාන සරණාගතයින් සහ චාඩියානු ප්‍රදේශවාසීන් යන