'බර්ඩ්ස් ඔෆ් ගුඩ්නස්' මෙහෙයුමේ කොටසක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, ඊජිප්තුව උතුරු ගාසා තීරයේ දෙවන මානුෂීය ආධාර කණ්ඩායම ගුවන් ගත කරයි

'බර්ඩ්ස් ඔෆ් ගුඩ්නස්' මෙහෙයුමේ කොටසක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, ඊජිප්තුව උතුරු ගාසා තීරයේ දෙවන මානුෂීය ආධාර කණ්ඩායම ගුවන් ගත කරයි
"Birds of Goodness" මෙහෙයුමේ කොටසක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ගුවන් හමුදාව සහ ඊජිප්තු ගුවන් හමුදාව විසින් උතුරු ගාසා තීරයේ මානුෂීය සහ සහනාධාර දෙවන ගුවන් යානය අවසන් කරන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් විධානය නිවේදනය කර ඇත. යුද්ධයෙන් විනාශ වූ පලස්තීන ජනතාවගේ දුක් වේදනා සමනය කිරීම මෙම මෙ