ගෝලීය දේශගුණික අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවය තුළින් පාරිසරික, දේශගුණික බැඳීම් ඉටු කිරීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කැපවීම Amna Al Dahak තහවුරු කරයි

ගෝලීය දේශගුණික අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවය තුළින් පාරිසරික, දේශගුණික බැඳීම් ඉටු කිරීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කැපවීම Amna Al Dahak තහවුරු කරයි
ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් වෙනුවෙන්, දේශගුණික විපර්යාස සහ පරිසර අමාත්‍ය ආචාර්ය අම්නා බින්ට් අබ්දුල්ලා අල් ඩහක් අල් ෂම්සි එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසර මණ්ඩලයේ (UNEA-6) හයවන සැසියේදී දේශනයක් පැවැත්වීය. ගෝලීය දේශගුණික අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව තුළින් පාරිසරික