එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සයිබර් ආරක්ෂක කවුන්සිලය සහ ITU සයිබර් ප්‍රහාර පිළිබඳ තොරතුරු හුවමාරු කර ගනී

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සයිබර් ආරක්ෂක කවුන්සිලය සහ ITU සයිබර් ප්‍රහාර පිළිබඳ තොරතුරු හුවමාරු කර ගනී
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සයිබර් ආරක්ෂක කවුන්සිලය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර විදුලි සංදේශ සංගමය (ITU) සයිබර් තර්ජනවලට කඩිනමින් මුහුණ දීම සඳහා ඔවුන්ගේ සහයෝගීතාව සහ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට එකඟ විය.ඔවුන්ගේ ගිවිසුම ජාතික සයිබර් ආරක්ෂණ විශේෂඥයින්ගේ කුසලතා වර්ධනය කිරීම, දැනුම හුවමාරු කර ගැනීම සහ අ