මහබැංකුවේ ශේෂ පත්‍රය 2023 දෙසැම්බර් අවසානය වන විට ඩිරාම් බිලියන 720.94 ඉහළම අගයට

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මහ බැංකුවේ (CBUAE) ශේෂ පත්‍රය එහි ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට 2023 දෙසැම්බර් මස අවසන් වන විට AED720.94 බිලියන දක්වා ඇත.CBUAE හි 2023 දෙසැම්බර් ශේෂ පත්‍ර වාර්තාවට අනුව, මෙය වසරින් වසර 30.5% ක වැඩිවීමක් නියෝජනය කරයි, 2022 දෙසැම්බර් මාසයේ දී AED552.55 බිලියන ට සාපේක්ෂව AED168.4 බ