අබුඩාබි අපනයන කාර්යාලය TXF MENA සමුළුවට සහභාගී වෙයි

අබුඩාබි අපනයන කාර්යාලය TXF MENA සමුළුවට සහභාගී වෙයි
Abu Dhabi Exports Office (ADEX), Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) හි අපනයන-මූල්‍යකරණ අංශය වන TXF MENA සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වූ අතර, එම උත්සවය සමඟ අඛණ්ඩව තෙවන වසර සනිටුහන් කළේය.මාර්තු 5-6 දිනවල ඩුබායි හි පැවති මෙම සම්මන්ත්‍රණය, වර්තමාන ආර්ථික ගතිකතාවයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට කර්මාන්ත නායකයින් ස