ඕනෑම වර්ගයක පුළුල් බඳ සහිත ගුවන් යානා 5ක් දක්වා ප්‍රවාහනය කළ හැකි GCC හි නවතම පියවර

ඕනෑම වර්ගයක පුළුල් බඳ සහිත ගුවන් යානා 5ක් දක්වා ප්‍රවාහනය කළ හැකි GCC හි නවතම පියවර
Mohammed bin Rashid Aerospace Hub (MBRAH), ඩුබායි හි ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රගමනය සඳහා කැප වූ අභ්‍යවකාශ වේදිකාව සහ Tim Aerospace ඩුබායි සවුත් හි ඔවුන්ගේ නව ගුවන් යානයට ගොඩ විය.A-380 හැර ඕනෑම වර්ගයක පුළුල් බඳ සහිත ගුවන් යානා 5ක් දක්වා ප්‍රවාහනය කළ හැකි GCC හි විශාලතම පුළුල් ශරීර හැකියාව ඇති MRO එල