තිරසාර නගරය නව IMMERSEE ගමනාන්තයක් දියත් කරයි

තිරසාර නගරය නව IMMERSEE ගමනාන්තයක් දියත් කරයි
තිරසාර නගරය - ඩුබායි එහි නව කලා සහ සංස්කෘතික ගමනාන්තය වන "IMMERSEE" එළිදක්වා ඇත. තිරසාර අධ්‍යාපනය ප්‍රගමනය කිරීම සඳහා අවකාශය කැප කර ඇත, එය බෙදා ගන්නා ලදී.SEE ආයතනය තුළ පිහිටා ඇත - ශුද්ධ ශුන්‍ය විමෝචන ගොඩනැගිල්ල - මෙම පහසුකම සම්පූර්ණයෙන්ම සූර්ය බලශක්තිය මත ක්‍රියාත්මක වන අතර, එහි බලශක්ති අවශ්‍යතාවයෙ